VASTUVÕTT  KOOLI

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu: https://piksel.ee/arno/laaneharju/

Lisaks taotlusele palume esitada läbi ARNO järgmised dokumendid:

1) koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel);

2) sünnitunnistuse või dokumendi koopia;

3) väljavõte õpilasraamatust (2.-9. klassi astumisel);

4) nõustamiskomisjoni otsuse hariduslike erivajaduste kohta (selle olemasolul);

5) digitaalne dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks.

Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem koolile hiljemalt 15. juuniks

Täiendavate küsimuste korra võib pöörduda: info@laulasmaakool.ee.

Laulasmaa Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus “Elukohajärgse kooli määramine 2024/2025. õppeaastaks”


VASTUVÕTT LASTEAEDA

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberikandjal Lääne-Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

Lapse lasteasutusest väljaarvamine:

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.