Lehola lasteaed

 

 

Lehola lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Õppe-ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel laps:

  • omab positiivset minapilti,
  • mõistab ümbritsevat keskkonda,
  • oskab käituda eetiliselt, on algatusvõimeline,
  • omab esmaseid tööharjumusi,
  • on kehaliselt aktiivne,
  • omab arusaama tervise hoidmise tähtsusest