Laulasmaa Kooli lasteaed peab kõige tähtsamaks lapse arengu toetamist. Meie peame esmatähtsaks lapse individuaalsust. Selleks pakume talle soojust, valgust, hoolt, armastust, turvalist ja soodsat kasvukeskkonda, et kujuneks haritud, sotsiaalselt hästi toimetulev, iseseisev, vastutustundeline, loov ja isikupärane inimene.
Lasteaias on olulised kõik õppe- ja kasvatusprotsessis käsitletavad valdkonnad: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunstid, muusika ja liikumine.

Suur õueala, õuealal mahamärgitud liiklusväljak, metsa ja mere lähedus võimaldavad läbi viia mitmesuguseid arendavaid tegevusi värskes õhus. Kasutame neid võimalusi igapäevase õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks ning tervise edendamise ja tervisekasvatuse läbiviimiseks (Tervist Edendava Kooli võrgustikuga liitusime 2008 aastal . Lasteaia õuealal paiknevat liiklusväljakut kasutame süsteemselt liikluskasvatuse läbiviimisel.

Olulise tähtsusega meie õppe-kasvatustöös on eesti rahva kultuuripärandi edasiandmine. Lastele ja personalile antakse edasi süvendatud teadmisi eesti rahvalaulust, rahvatantsust, rahvamuusikast, rahvariietest, rahvaluulest ja käsitööst. Lastele tutvustatakse süvendatult eesti pärimuskultuuri kõikide tegevusvaldkondade kaudu. Planeeritud õppetegevusena toimub rahvatantsu ja kandlemängu õpetamine ning kõik lapsed osalevad folklooriringis. Õppeaasta lõpeb traditsioonilise rahvatantsupäevaga.
Palju võimalusi ja koostööd pakub lasteaiale ühes majas asuv põhikool oma õpetajatekaadri ning ruumidega. Kooliminevad lapsed osalevad õpioskuste ringi töös, mida viib läbi tulevase esimese klassi õpetaja.

MEIE LASTEAIA VÄÄRTUSED
Avatus – meie lasteaias toimub avatud suhtlemine ja koostöö kõikide osapoolte vahel: personal, lapsevanemad ja lapsed.
Tervis – lasteaias on loodud vaimset ja füüsilist tervist väärtustav ning toetav keskkond.
Armastus – kõik, mida me teeme, teeme armastusega.
Empaatia – me mõistame igat last ja täiskasvanut ning käitume kõikide suhtes hoolivalt.
Loovus – oma töös oleme avatud uuenduslikele ideedele ning tunneme rõõmu loovast tegevusest.

Laulasmaa Kooli lasteaedade õppekava