Klooga lasteaed

Lasteaed  loob võimalused alushariduse omandamiseks, annab teadmised, oskused ja vilumused. Kogu lasteaiaperel on vajadus olla õpihimuline, koostöövalmis, hooliv, tervete eluviisidega ning toimetulev edaspidises muutuvas õpi- ja elukeskkonnas.  Lastel kujunevad teadmised, silmaring, otsustusvõime ja iseseisvus, mis on aluseks õpingute jätkamisel ja arengut toetavate valikute tegemisel.

Meie väärtused on:  

  • antava hariduse kõrge ja stabiilne kvaliteet, arvestades õppijate erivajadusi ja keskendudes igaühe tugevuste väljaselgitamisele ja arengu toetamisele;  
  • oma rahva ja kodukoha kultuur;  
  • looduslähedus (õuesõppe erinevad vormid, keskkonnaharidus, maakunst);  
  • huvi äratamine teaduse ja tehnoloogia vastu;  
  • maailmaharidus;  
  • väärtuskasvatus ja terviseedendus;   
  • aktiivsed suhted kogukonnaga, ümbritseva maailmaga;  
  • ühtekuuluvustunne kooliperes, turvaline koolikeskkond.