Klooga koolimaja

Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja on kuueklassiline kool Lääne-Harju  vallas. Siin taasalustati eestikeelse hariduse andmine 01.09.1995. Enne seda oli eestikeelne õpetamine siinkandis lõpetatud 1952. aastal. Vahepealsel ajal toimus Kloogal õppetöö ainult vene keeles, sest alevik oli kinnine sõjaväelinnak. Praegu käigus olev koolimaja valmis ehitisena 1956. aastal. Vastavalt klassikomplektide arvule on olnud koolil eri aegadel erinevad nimetused. „Parematel aegadel” töötas siin keskkool enam kui 300 õpilasega, kahes vahetuses.

Praegu on kooli õppetöö ja huvitegevused suunatud sellele, et aidata areneda igal õpilasel oma võimete kohaselt edukaks inimeseks.

Koolimaja asub looduskaunis kohas, millel on väga hea rongiühendus Tallinna, Paldiski ja Keilaga. Meie koolis on väga head õpitingimused väikeses ja rahulikus koolikeskkonnas. Klassides on laste arv väike. Õpilaste päralt on kvalifitseeritud õpetajad ja tugispetsialistid. Koolimajas on väga hea materiaal-tehniline baas õppe-ja kasvatustöö läbiviimiseks, mida kaasajastatakse pidevalt. Kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pöörab Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele ja kultuuri õppele. Õpe toimub rahvatantsutundide ja ringide ning laulu/muusika ringide, emakeelepäevade ning etluskonkursside ja muude projektide kaudu. Kooli õpetus ja kasvatus pöörab tähelepanu maailma eri rahvaste kultuuridele. Kool seisab jätkusuutliku looduskeskkonna säilimise eest viies läbi keskkonnaalaseid ettevõtmisi. Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks on kool liitunud Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga, mille raames toimuvad erinevad ettevõtmised. Meie kool on ka  Kiusamisvaba Kool ehk koolis rakendatakse KIVA programmi. Lisaks on õpilastel koolimajas veel võimalus osaleda erinevates huviringides, mis on õpilastele tasuta. Koolimaja naabruses asub ka Noortetuba kus õpilased saavad leida omale erinevaid huvitegevusi. Kooli õpetajad võtavad lastega aktiivselt osa erinevatest konkurssidest ja projektidest.