Õppekorraldus seoses COVID-19 leviku tõkestamisega


Laulasmaa Kooli õppetöö korraldus alates 03.05.2021

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282 26.04.2021 jõustuv redaktsioon sh korralduse punkti 1 alapunktid 1, 3 ja 6 jõustuvad 3. mail 2021. a. -https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012

Koolide õppe-ja kasvatustöö korraldus

Eesti Vabariigi valitsus kehtestas üldharidusele alates 03. maist uued piirangud:

  1. Alates 03. maist 2021 tulevad kooli kõik 1.-4. klassi ja 9. klassi õpilased ja eritoe või tõhustatud toe õpilased.
  2. Kontaktõppes osalevad ka need õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või (aine)õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.
  3. Alates 03.maist viibivad 5.-8. klasside õpilased distantsõppel. Distantsõpe toimub tunniplaani alusel.

Distantsõppel olevatele õpilastele korraldab kool toidupakid juba kogutud nimekirjade alusel.

Siseruumides peavad kaitsemaski või visiiri kandma nii õpilased kui ka kooli personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Lasteaedade õppe-ja kasvatustöö korraldus

Palume lastevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda veel mitte tuua. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed.

Lääne-Harju vallavalitsus pikendas 09.03.2021 korraldust nr 2351 kuni 31.05.2021, mille kohaselt rakendatakse Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt tasutava osalustasu arvestust proportsionaalselt laste kohal käidud päevade arvuga.

Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal Laulasmaa Koolis 2020/2021. õppeaastal

Pöördumine lastevanemate poole algaval õppeaastal

COVID-19 tõkestamise plaan