Privaatsusteade

ISIKUANDMETE ALANE TEATIS

Laulasmaa Kool (edaspidi nimetatud kui ,,Kool“ või „meie“) järgib isikuandmete kaitse seadusandluses toodud nõudeid ja põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid üksnes käesolevas privaatsusteates toodud eesmärkidel ja seaduslikel alustel.
Laulasmaa Kool juhindub isikuandmete töötlemisel eeskätt:
• Isikuandmete kaitse ülemäärast (EL 2016/679)
• Isikuandmete kaitse seadusest (RT I, 04.01.2019, 11)
• Avaliku teabe seadusest (RT I, 15.03.2019, 11)
• Põhikoolide ja gümnaasiumide seadus (RT I, 16.04.2021, 6)
• Muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest
• Andmekaitseinspektsiooni juhistest

Kes on isikuandmete vastutav töötleja?
Isikuandmete vastutav töötleja on Laulasmaa Kool, Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla, 76702 Lääne- Harju vald.
Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi haldajale), kellega kool on sõlminud asjakohase lepingu. Volitatud töötleja peab järgima lepingus nimetatud eesmärke ja viise ning kooli juhiseid.

Milliseid isikuandmeid ja milleks me töötleme?
Kool töötleb õpilaste ning õpilaste vanemate või eestkostjate (edaspidi Teie) isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
• avaliku ülesande täitmisel, näiteks laste harimiseks;
• juriidilise kohustuse täitmisel, töötleme isikuandmeid siis, kui Koolile kohaldub seadus, näiteks põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja kohalduvad rakendusaktid, seda nõuab;
• Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
Me küsime Teilt andmeid otse näiteks kooli astumisel ning kaudselt näiteks kui õpilase andmeid kontrollitakse riiklikus andmekogus. Kaudselt saadud isikuandmeid töötleme ainult siis, kus seadus näeb ette vastava õiguse või kohustuse avaliku ülesande täitmiseks.

Kool töötleb järgmiseid isikuandmeid:
• isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, õpetaja, õpilase, lapsevanema või eestkostja nimi;
• kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress (elukoha aadress);
• terviseandmed: Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada õpilase tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõte, kus on kirjas varasemad vaktsineerimised, kroonilised haigused, pidevalt kasutatavad ravimid, aga ka ravimi- või toiduallergiad;
• muud andmed: õpitulemuste andmed;
• internetiandmed: kooli veebilehe kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid;
• kooli õueala jälgivate turvakaamerate salvestised.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
• õpilase Kooli vastuvõtmine;
• õpilase Koolist lahkumise võimaldamine;
• õppe- ja kasvatustöö läbiviimine;
• õpilasraamatu pidamine;
• õpilase arengu jälgimine;
• õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine;
• õpitegevusest õpilaste ja lapsevanemate või eestkostjate informeerimine;
• huvi ja hobitegevuse ning klassi-või koolireiside organiseerimine;
• riiklike andmekogude nõuete täitmiseks, seaduse alusel on Eesti haridusasutused kohustatud edastama Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) isikustatud andmeid õpetajate ja õpilaste kohta. Õpetajate kohta edastatakse nimi ja ametikoht õpilaste kohta edastatakse õppetegevuse ja eksamitulemuste ja lõputunnistuste kohta;
• kohalduvast seadusandlusest (PGS ja rakendusaktid) tulenevate nõuete täitmine, näiteks õpilase terviseandmete kogumine vastavalt PGS § 43 alusel, selleks et jälgida lapse tervist Koolis, aga ka õppekoormuse ja eluviisi kohaldamiseks.
• Turvakaameraid kasutab kool turvalisuse tagamiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks kooli õuealal.
Küsime Teilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel õpilase kooli astumisel. Nõusoleku vormis nimetame töödeldavad isikuandmed ja küsime eraldi nõusoleku. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke e-mail e-posti aadressil info@laulasmaakool.ee ning me lõpetame Teie andmete töötlemise sellel eesmärgil millele Te nõusoleku andsite.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:
• Õpilasele alates 1. klassist õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks (nimi.perekonnanimi@KOOL.ee).
E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel.
• Õpilasele alates 5. klassist kooli arvutite kasutamiseks isikliku konto loomiseks.
Õpilased alates 5. klassist saavad kasutada õppeotstarbel kooli serverit ja arvuteid. Arvutitesse logitakse endanimeliste kasutajanimedega, parool lähtub turvanõuetest ning igaühel on see erinev ja unikaalne.
• E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)
Õppetöös kasutatakse peamiselt kooli serverisse installeeritud õpikeskkonda eKool ja Stuudium. Lisaks võidakse kasutada ainetundides teisi õppeainele omaseid e-õppe keskkondi.
• Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Lääne-Harju valla andmekaitsespetsialist. Valla andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@laaneharju.ee.

Mis me teeme isikuandmete turvaliseks töötlemiseks?
Me piirame ligipääsu isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Kooli poolt volitatud isikutel, kellel on vaja ligipääsu selleks, et täita käesolevas privaatsusteates toodu isikuandmete töötlemise eesmärke. Kool tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on läbinud asjakohase koolituse ja saanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks juhendeid.Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).Kool võib õpilaste ja õpetajate isikuandmeid, piiratud juhtudel ja rangelt eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:
• õpilaste ja õpetajate isikuandmeid Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
• õpilaste terviseandmeid kogub Kooli medõde ning andmed edastatakse Eesti Tervise Infosüsteemi (Digilugu);
Kool tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Kooli juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid.

Kaua me andmeid säilitame?
Kool säilitab õpilase õppetegevusega seotud isikuandmeid vastavalt “Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise“ tingimustele ja korrale.
• Vastavalt korra §-le 7 õpilaste paberil läbiviidud tasemetöid säilitatakse koolis või valimisse kuulunud tööde puhul eksameid korraldavas asutuses kolm aastat. Tasemetöö tulemused tervikuna ja osade kaupa säilitatakse ning arhiveeritakse lõpueksamite riiklikus andmekogus isikustatud kujul.
• Vastavalt korra §-le 19 säilitatakse ühtse põhikooli lõpueksami eksamitöid, sealhulgas keeleeksamite suulise osa salvestusi Koolis ning välishindamise valimisse kuulunud eksamitöid eksameid korraldavas asutuses kolm aastat. Ühtse põhikooli lõpueksami tulemused eksamitöö terviku ja osade kaupa säilitatakse ja arhiveeritakse lõpueksamite andmekogus isikustatud kujul.
• Vastavalt korra §-le 24 säilitatakse koolieksamitöid ja protokolle Koolis kolm aastat.
• Vastavalt korra §-le 38 säilitatakse riigieksamitöid, sealhulgas keeleeksamite suulise osa salvestusi säilitatakse eksameid korraldavas asutuses kolm aastat. Riigieksamitööde tulemusi eksamitöö terviku ja osade kaupa säilitatakse ning arhiveeritakse lõpueksamite andmekogus isikustatud kujul.
• Vastavalt korra §-le 43 säilitatakse gümnaasiumi koolieksamitöid, hindamisejuhendit ja eksamitöö tulemusi Koolis kolm aastat.
• Kool säilitab lastevanemate või lapse hooldajate andmeid kuni üks aasta peale õpilase Koolist lahkumist või õpilase Kooli lõpetamist.
• Vastavalt tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimuste ja korra §-le 23 säilitatakse õpilase tervisekaarti 5 aastat peale õpilase Koolist lahkumist või Kooli lõpetamist.
• Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.
Kool säilitab õpilaste vanemate või eestkostjate kontaktandmeid niikaua kuni laps on kooli õpilane.
Kool hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitustähtaeg on täis ja mille säilitamiseks eesmärk puudub.

Teie õigused
Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on Koolilt võimalus saada informatsiooni e-posti teel andmekaitse@laaneharju.ee . Kui esitate isikuandmete alase päringu peab Kool veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.
Teil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist ja kustutamist, kui andmete töötlemise aluseks ei ole seadusest või lepingu täitmiseks tulenev kohustus.
Teil on teatud juhul õigus isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda, kui see on tehnoloogiliselt võimalik.
Korduvate sama isiku samade andmete alastele päringutele on Koolil õigus kehtestada administratiivne tasu.
Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse inspektsioonile.

Küpsiste kasutamine
Kooli hallatav veebileht www.laulasmaakool.ee võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame:
Anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebilehti veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Muudatused isikuandmete alases teavituses
Kool ajakohastab regulaarselt käesolevat teavitust. Koolid veebilehel on alati avaldatud teavituse kõige ajakohasem versioon.

Kontakt:
Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste palun võtke ühendust võtta valla andmekaitsespetsialistiga andmekaitse@laaneharju.ee