Põhiväärtused

Laulasmaa Kooli põhiväärtused

 

 1. Oma rahva ja kodukoha kultuur: Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest. Õpe toimub rahvatantsutundide ja ringide, laulukoori, emakeelenädala, etluskonkursside, rahvakalendri tähtpäevade ja muude projektide/programmide kaudu. Lisatund on antud käsitöö ja kodundusele/tehnoloogiaõpetusele.

2.  Terviseedendus: Tervislike eluviiside väärtustamine ja järgimine. Tegutseb tervisenõukogu.

3.  Loodushoid: Seisame jätkusuutliku looduskeskkonna säilimise eest viies läbi keskkonnaalaseid ettevõtmisi. Lisatunnid on antud loodusõpetusele, bioloogiale ja geograafiale.

4.  Maailmaharidus: Väärtustame maailma eri rahvaste kultuure. Õpe toimub projektide kaudu. Lisatunnid on antud ajaloole ja võõrkeeltele. A-võõrkeele (inglise keel) õppimine algab 2. klassis ja B-võõrkeele (vene keel) õppimine 5. klassis.

5. Digiteadlikkus: Digitaristu pidev täiendamine ja vahendite rakendamine ainetundides. Toimuvad informaatika tunnid ja ringitunnid. Lisatunnid on antud matemaatikale.