Kinnitan:

Direktori kt

Hestia Rindla 

  Käskkiri 1-8/16/21 15.11.16

Töökeskkonnanõukogu valimise ja tegevuse kord Laulasmaa Koolis 

 1. Töökeskkonnanõukogu valimise korraldus
  1. Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate esindajate koostöökogu, kus lahendatakse ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi, mis moodustatakse vähemalt 50 töötajaga asutuses tööandja algatusel ning kus on võrdselt tööandja määratud esindajaid ja töötajate valitud esindajaid.
  2. Nõukogu liikmeid on vähemalt neli ja nende volitused kehtivad (kuni) neli aastat.
  3. Töötajate esindajad valitakse tööandja poolt korraldatud töötajate üldkoosolekul, milles kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud isiku kaudu. Valimised loetakse toimunuks, kui neis on osalenud vähemalt 50 protsenti kõigist töötajatest.
  4. Töökeskkonnanõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Nõukogu võtab otsused vastu konsensuspõhimõttel.
  5. Töökeskkonnanõukogu liikmete nimed ja nende volituste kehtimise ajad pannakse välja nähtavale kohale.
  6. Tööandja teavitab töökeskkonnanõukogu moodustamisest kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul Tööinspektsiooni kohalikku asutust, esitades järgmised andmed:
   1) nõukogu esimehe ees- ja perekonnanime, ameti ja kontaktandmed;
   2) nõukogu liikmete ees- ja perekonnanimed, ametid;
   3) nõukogu liikmete volituste kehtivuse aja.
 2. Töökeskkonnanõukogu tööülesanded:
 • analüüsib korrapäraselt ettevõtte töötingimusi, registreerib tekkivad probleemid ja teeb tööandjale ettepanekuid nende lahendamiseks ning jälgib vastuvõetud otsuste täitmist;
 • osaleb ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse arenduskava ning ettevõtte rekonstrueerimise, remondi, tehnoloogiliste uuenduste ja muude plaanide koostamisel;
 • tutvub ettevõtte töökeskkonna sisekontrolli tulemustega ning vajaduse korral teeb ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks;
 • analüüsib tööõnnetusi ning kutsehaigestumisi ja muid tööga seotud haigestumisi ning jälgib, et tööandja rakendab abinõusid nende ennetamiseks;
 1. Töökeskkonnanõukogu esitab oma ettepanekud tööandjale kirjalikult.
 2. Juhul kui tööandja ei pea esitatud ettepanekute arvestamist võimalikuks, esitab ta selle kohta nõukogule ettepanekute saamisest arvates kolme nädala jooksul kirjaliku vastulause, milles põhjendab arvestamata jätmist
 3. Tööandja vabastab töökeskkonnanõukogu liikme põhitööst ajaks, millal ta täidab töökeskkonnanõukogu liikme kohustusi. Nõukogu liikmele säilitatakse selleks ajaks keskmine töötasu.
 4. Töökeskkonnaspetsialist täidab oma töökohustusi vastavalt vajadusele.
 5. Töökeskkonnanõukogu liige on kohustatud läbima tööandja kulul ja tööajal väljaõppe ja täiendõppe. Väljaõppe ja täiendõppe ajaks säilitatakse neile keskmine töötasu.
 6. Töökeskkonnanõukogu on kohustatud hiljemalt iga aasta 1. detsembriks kirjalikult teavitama Tööinspektsiooni kohalikku asutust oma viimase 12 kuu tegevusest.

Töökeskkonnanõukogusse kuuluvad:

Esimees: Triin Sild

Aseesimees: Maiu Vaatman

Volinikud: Kelly Keevallik, Gethe Kooli, Erika Elissaar, Kadi- Ingel Kungla, Külli Veerme, Ülle Tamm, Pille Kullerkann, Aune Mardim, Maarika Friedemann

Töökeskkonnanõukogu e- mail: tknk@laulasmaakool.ee