§ 1. Reguleerimisala (1) Määrusega kehtestatakse Laulasmaa Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord. (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, haridusministri määrusest, Kooli põhimäärusest, Keila Vallavolikogu ja Keila Vallavalitsuse õigusaktidest ning teistest hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
§ 2. Kooli hoolekogu mõiste (l) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpetajate kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. (2) Kooli hoolekogu töödab talle seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning teeb Keila Vallavalitsusele ettepanekuid Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Lähemalt on võimalik tutvuda hoolekogu moodustamise korra ja töökorraga korraga siin:

Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord