Laulasmaa kooli ajalugu/tutvustus

Laulasmaa Kool on lasteaed-põhikool, mis koosneb kolmest lasteaiast ja kolmest koolimajast. 1. septembril 2017 liitusid Laulasmaa Kooliga Klooga Kool, Klooga Lasteaed ja Lehola Kool koos lasteaiaga.

Kloogal on haridust antud 1863. aastast alates. Klooga koolimajas on haridust antud 1956. aastast alates. Maja on kasutatud nii kesk-, põhi- kui ka alghariduse andmiseks nii eesti kui ka vene keeles.

Käesoleval õppeaastal tegutseb Klooga koolimaja eestikeelse 6-klassilise algkoolina.

Klooga lasteaias on alusharidust antud 1963. aastast alates. Kuni 1995. aastani oli õppekeeleks vaid vene keel. Alates aastast 2000 on õppekeeleks olnud vaid eesti keel. Klooga lasteaias on 3 rühma, milles kohti ca 60 lapsele.

Leholas on haridust antud aastast 1872. Lehola Lasteaed-Algkool avati 1987. aastal. Käesoleval õppeaastal tegutseb Lehola koolimaja 6-klassilise algkoolina. Lehola lasteaias on 3 rühma, milles kohti 53 lapsele. 2008. aastal avati Karjakülas Lehola Kooli lasteaia filiaal ühe lasteaiarühmaga, milles kohti 20 lapsele

Laulasmaa Kool on alguse saanud Lohusalu lasteaed-algkoolist, mis jäi arenevale piirkonnale väikeseks. 24. märtsil 2006 pandi Laulasmaal uuele koolile nurgakivi. 8. septembril 2006 alustas tööd 4- rühmaline lasteaed, milles kohti 96 lapsele. Kool avati ametlikult 2007. aasta jaanuaris. Koolis oli seitse klassi, kus õppis 49 õpilast.

Kui Laulasmaa Kool tähistas 5. sünnipäeva, õppis 1.-9. klassis juba 156 õpilast. 2011. aasta sügisest avati 1. klassi astujatele paralleelklassid, samuti avas uksed Laulasmaa Kooli lasteaia filiaal „Tareke“ kahe lasteaiarühmaga, milles kohti 32 lapsele.

Tänaseks on paralleelklassid moodustunud kuni 8. klassini ja 1.-9. klassis õpib kokku  umbes 305 õpilast. Lasteaed koosneb kuuest rühmast.

Laulasmaa Kool on suur ja aasta-aastalt kasvav organisatsioon, 2007. aastal avatud koolimaja sai 2020. aastal juurdeehituse.

Laulasmaa Koolil on aastate jooksul välja kujunenud oma kindel nägu. Me seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ning arengu eest. Lasteaias ja koolis pöörame suurt tähelepanu eesti keele ja kultuuri õppele. Lisaks tavapärastele (aine)tundidele toimub õpe läbi folkloori-, käsitöö-, kunsti- ja  rahvatantsutundide ning ringide, koduloo ja laulukoori ringide, kandle-, klaveri- ja muu pilliõppe, emakeelepäevade, etluskonkursside ja muude tähtpäevade ja projektide kaudu.

Lastel ja õpilastel on olnud võimalus õpitut esitada erinevatel tähtpäevadel ja kohalikel rahvatantsupäevadel. 

Meie lapsed ja õpilased on osalenud ka suurtel rahvapidudel nagu näiteks: XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“, samuti meeste tantsupidu „KOLM“. Meie koolieelikud osalesid III Eesti eelkooliealiste laste tantsupeol „Kodutee“ ja rahvusvahelisel pärimuskultuuripäeval BALTIC.

Laulasmaa Kooli õpetus ja kasvatus pöörab tähelepanu ka maailma eri rahvaste kultuuridele. Õpe toimub läbi maailmahariduse ja rahvusvaheliste projektide, keeltenädala ja muude tegevuste. Lisatunnid on antud ajaloole ja võõrkeeltele. A-võõrkeele (inglise keel) õppimine algab 2. klassis ja B-võõrkeele (vene keel) õppimine 5. klassis.

Lisaks on Laulasmaa Kool osalenud ka erinevates rahvusvahelistes projektides, millega on võimalik lähemalt tutvuda menüüs “projektid”.

Oleme avatud suhteid looma nii laias maailmas kui ka kodu-Eestis. Laulasmaa Kooli lasteaed on mõnusas koostöös Maardu lasteaiaga Rõõm, Sõmeru lasteaiaga, Tabasalu lasteaiaga Tibutare ja Pangapealse lasteaiaga. Laulasmaa Kooli sõpruskoolideks on juba üle viie aastat Pärnu Raeküla Põhikool ja Muhu Põhikool- meid kolme seob „Kolme mereäärse kooli“ koostööleping. Samuti on Laulasmaa Koolile heaks projektipartneriks Narva Kesklinna Gümnaasium.

Laulasmaa Kool seisab jätkusuutliku looduskeskkonna säilimise eest, viies läbi keskkonnaalaseid ettevõtmisi, sealjuures ka koostöös Keskkonnaametiga, läbi KIKI õppeprogrammide ja rahvusvaheliste projektide, keskkonnahariduse nädala kevadel, õppekäigud, maakunsti viljelemine, õuesõppe tunnid meie kauni männimetsa all ja mere ääres. Lisatunnid on meie õppekavas antud loodusõpetusele, bioloogiale ja geograafiale.

Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks toimuvad Laulasmaa Koolis Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade võrgustiku raames erinevad ettevõtmised.

2010. aasta septembrist tegutseb Laulasmaa Koolis tervisenõukogu. Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks toimuvad meil spordipäevad koostöös KOViga: krossijooks ja ujumisvõistlus koostöös Laulasmaa spaga. Traditsioonilised on orienteerumisvõistlused ja elamusmängud. Kui ilmataat lubab, siis toimuvad ka suusavõistlused ja jäähoki, sest tänu toetavale kogukonnale, ettevõtjatele, lapsevanematele ja KOVile on meil koolis oma suusa- ja uisuvarustus. Toimuvad tervislike eluviiside väärtustamiseks temaatilised nädalad ja muud ettevõtmised. Igal aastal aprillis tähistame maailma tervisepäeva keskendudes erinevatele terviseteemadele. Meil on majas oma kooliõde!

Laulasmaa Kooli lasteaias tegutseb ennetusprogramm Samm-sammult, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut. Koolis tegutseb 2013. aastast KiVa (kiusamisvastane programm),  2015. aastast VEPA (käitumisoskuste mäng ehk metoodika, mis arendab võimet enda käitumist ja reaktsioone kontrollida) ja TORE (noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis).

Harju Maavalitsus on meid tunnustanud Harjumaa Turvalise Kooli tiitliga 2014. aastal.

Toetamaks ettevõtlikkus-, digi- ja tehnoloogiapädevust on Laulasmaa Koolis lisatunnid antud matemaatikale, ettevõtlusõpetusele ja karjääriõpetusele, infotehnoloogia vahendite paremaks kasutamiseks toimuvad informaatika tunnid ja ringitunnid, robootika ringitunnid ja nutiring. Tihe koostöö käib Sihtasutusega HITSA, et täiendada meie digiseadmete parki ja koolitada õpetajaid. Meie õpilased on edukalt osalenud robootikavõistlustel (Junior) First Lego League ja Robotex.

2018. aasta 9. veebruaril toimus Laulasmaa Koolis esmakordselt e-õppepäev.

Ka täiskasvanutele toimub meie majas mitmeid huviringe: naisrühma rahvatants, õpetajate rahvatants, rahvapilliansambel, lauluansambel, klaasiring, jooga.

Laulasmaa Kool on kaasaegne ja innovaatiline haridusasutus, pakkudes võimetekohast haridust igale õppurile. Meil töötavad väga kompetentsed õpetajad, kes panustavad igapäevaselt ja rohkemgi veel, et luua kooli, kus kõigile meeldib õppida, õpetada ja tööd teha. Meie lapsed ja õpilased on tublid ja eeskujuks teistele.