Õpilasesinduse põhimäärus

Kinnitatud:
Kk nr 1-8/15/6
25.03.2015
Direktor Kadi Kukk
Laulasmaa Kooli õpilasesinduse põhimäärus
1. Üldsätted
1.1. Laulasmaa Kooli (edaspidi LK) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on LK õpilaskonna
vabatahtlik esindus, mille valivad 5.-9. klassi õpilased endi hulgast;
1.2. ÕE koosneb liikmetest ja nende seast valitud presidendist ning sekretärist;
1.3. ÕE juhindub oma tegevuses LK põhimäärusest, LK ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigi
õigusaktidest;
1.4. ÕE põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab LK direktor;
1.5. ÕE otsusega ja LK direktsiooni nõusolekul võib põhimäärusesse sisse viia muudatusi
ning lisada täiendavaid punkte.
2. ÕE moodustamise kord
2.1. Igal klassil on õigus saata ÕE-sse kuni 3 esindajat, kes on huvitatud ÕE tööst ning on
valitud klassi esindama vabatahtlikkuse alusel;
2.2. ÕE liikmed, president ja sekretär valitakse ja kinnitatakse kord õppeaastas, üldjuhul
septembrikuu jooksul;
2.3. ÕE president ja sekretär valitakse ÕE liikmete poolt ÕE liikmete hulgast salajasel
hääletusel lihthäälte enamuse põhimõttel;
2.4. ÕE-l on direktsiooni nõusolekul õigus kõrvaldada ÕE tööst liikmeid korduva
ebaõpilasliku käitumise eest.
3. Eesmärgid
3.1. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ning kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
3.2. järgida ja edendada LK kodukorda ja traditsioone;
3.3. kujundada ja järgida konkreetseid ning üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste
omavahelistes suhetes, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
3.4. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
3.5. organiseerida koolisiseseid üritusi;
3.6. aidata kujundada oma kooli mainet.
4. Õigused
ÕE-l on õigus:
4.1. valida oma esindaja, kellel on õigus LK direktsiooni nõusolekul osaleda LK
õppenõukogu koosolekutel;
4.2.viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, millest tulenevalt teha
ettepanekuid kooli juhtkonnale ja muudele asjaosalistele isikutele;
4.3. taotleda oma tegevuseks rahalist toetust kooli eelarvest ning algatada korjandusi oma
tegevuse arendamiseks;
4.4. algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvijuhiga kooli direktsiooni nõusolekul;
4.5. kasutada tasuta oma tegevuseks ja ürituste korraldamiseks kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
4.6. astuda Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmeks, luua sidemeid teiste õpilaskondadega ning
organisatsioonidega;
4.7. esitada kooli juhtkonnale ning õppenõukogule õpilaste seisukohti koolielu puudutavates
küsimustes;
4.8. saada koolist oma tööks vajalikku informatsiooni, samuti teavet koolikorralduse ja
õpilaste õiguste kohta;
4.9. pöörduda õpilaste õiguste kaitseks hoolekogu, Keila Vallavalitsuse, Haridus- ja
Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole.
5. Kohustused
ÕE-l on kohustus:
5.1. informeerida direktsiooni ning õpetajaid õppenõukogu koosolekutel ÕE tegevusest;
5.2. kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees;
5.3. anda aru saadud rahaliste vahendite kasutamisest kooli juhtkonnale;
5.4. kinni pidada direktori ja ÕE vahelistest suulistest ja kirjalikest kokkulepetest;
5.5. mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega kutsuda õpilasi ignoreerima kooli kodukorda;
5.6. kavandada oma tegevusi väljaspool õppetööks ettenähtud aega;
5.7. vastutada korra tagamise eest enda korraldatud üritustel;
5.8. tagada ÕE töö järjepidevus.
6. Koosolekud ja töökord
6.1. ÕE koosolekud toimuvad soovituslikult kaks korda kuus kuid mitte harvemini kui
kolm korda trimestri jooksul;
6.2. koosoleku kutsub kokku ÕE president andes sellest liikmetele teada vähemalt 3 tööpäeva
enne koosoleku toimumist;
6.3. erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt kaks kolmandikku ÕE
liikmetest, LK direktor, huvijuht;
6.4. ÕE-d juhib ja koosolekuid viib läbi president, koosolekud protokollib sekretär, mis
allkirjastatakse presidendi ja sekretäri poolt;
6.5. ÕE kõik hääletused viiakse läbi salajase hääletamise teel, häälte võrdsel jagunemisel on
otsustavaks õpilaspresidendi hääl;
6.6. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50%+1 liiget