Õppekorraldus seoses COVID-19 leviku tõkestamisega

Laulasmaa Kooli õppetöö korraldus alates 11.03.2021

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282 11.03.2021 jõustuv redaktsioon – https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012

Koolide õppe-ja kasvatustöö korraldus

Eesti Vabariigi valitsus kehtestas üldharidusele alates 11. märtsist uued piirangud, mis kehtivad kuni 11.04.2021:

1. Kõik 1.-4. klassi õpilased peavad alates 11.märtsist jääma distantsõppele.
2. 5.-9. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel.
3. Kool ei või antud ajavahemikus viia läbi kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks.

Koolides võib õppetegevusi läbi viia kõiki ettevaatusabinõusid rakendades ainult siis, kui õpilased :

– vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
– vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
– sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste.

Sellisel juhul võtab kool lapsevanemaga ühendust ning koostöös lapsevanemaga lepitakse õppetegevust puudutavad tingimused ja aeg kokku.

Distantsõppel olevatele õpilastele korraldab kool toidupakid. Sellekohase infokirja on kool saatnud õpilaste vanematele 09.03.2021.

Lasteaedade õppe-ja kasvatustöö korraldus

Palume lastevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte tuua. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed.

Lääne-Harju vallavalitsus otsustas eilsel istungil, et alates 11. märtsist 2021 kuni 31. märtsini 2021 rakendatakse Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt tasutava osalustasu arvestust proportsionaalselt laste kohal käidud päevade arvuga. (Korraldus 09.03.2021 nr 235). Vajadusel antud korraldust pikendatakse ka aprillis.

Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal Laulasmaa Koolis 2020/2021. õppeaastal

Pöördumine lastevanemate poole algaval õppeaastal

COVID-19 tõkestamise plaan