Õppekorraldus seoses COVID-19 leviku tõkestamisega

 

Laulasmaa Kooli õppetöö korraldus alates 01.09.2021

Alus: Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel.

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

Üldised põhimõtted

Haridus- ja noorsootööasutuste vaktsineerimata töötajatel tuleb kord nädalas teha antigeeni kiirtest. 

Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.

Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.

Hoonetes toimuvatel aktustel ja teistel suurematel kogunemistel tuleb jälgida, et ruumi täituvus oleks 50%.

Haridus- ja noorsootööasutuse hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil.

Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame kanda maski

Mida teha COVID-19 haigusjuhtumi korral

Kerge nohu või köhaga võib haridus- ja noorsootööasutuses viibida siis, kui haigustunnuste päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed, kuni 12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.

Täielikult vaktsineerimata 12-18aastastele (kaas arvatud) õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19aastaseks, kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord: esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest haridusasutuses ja meditsiinitöötaja järelvalvel. Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini. Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata.

Kui täielikult vaktsineerimata 12–18 aastane õpilane ja õpilane, kes saab 2021/2022 õppeaastal 19aastaseks saab lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Üldised karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma: haigustunnustega inimesed; positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni; inimesed, kellel on diagnoositud
COVID-19 haigus; inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus.

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: lasteaialapsed ja 1.–6. klassi õpilased, kes on kuni 12-aastased; inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend; inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud; inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse; inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud; inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, kui nad teevad vähemalt 72-tunnise vahega kaks SARS-CoV-2 testi.

Õppetöö korraldamine

Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe. Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Erandjuhul, kus enamik haridusasutuse töötajatest on haigestunud ega saa oma ülesandeid täita, võib koolijuht koostöös koolipidaja ja Terviseameti regionaalosakonnaga ning ministeeriumi teavitades (aadressil info@hm.ee) rakendada lühiajalist distantsõpet, välja arvatud põhikooli I ja II kooliastmes ja täiendavat tuge vajavate õpilaste osas sõltumata nende õppekohast või -korraldusest. 

Distantsõpe peab olema juhendatud õpe: õpetaja ja õppija ei viibi füüsiliselt samas ruumis, kuid juhendamine toimub virtuaalsete vahendite toel ja valdavalt vahetus suhtluses. Lapsevanema soovil võib kaaluda ka koduõppe võimalust, selgitades eelnevalt põhjalikult koduõppe põhimõtteid, kohustusi ja vastutust.

Koolide ruumide kasutamist ei piirata. Huvitegevuse pakkujatele, noorteühingutele ja teistele noorsootöö (sh huvitegevuse) korraldajatele võimaldatakse üldhariduskoolide ja kutsekoolide ruumide kasutamist viiruse leviku tõkestamiseks seatud põhimõtteid arvestavalt, et noorte ligipääs huvitegevusele ja muule noorsootööle oleks tagatud.

Täiendava informatsiooni saamiseks saab pöörduda meili teel: info@laulasmaakool.ee, või helistada telefonil 60 88 900.